Procenjuje se da u populaciji punoletnih osoba ima oko 2% obolelih od psihoze (dr sci med Boris Golubović, brošura „Mentalno zdravlje“, NSHC, 2009) što bi značilo da na širem području Novog Sada ima oko 5000 ljudi koji su oboleli. Psihoza je teža duševna bolest gde kod osobe dolazi do poremećaja odnosa prema realnosti, poremećaja u mišljenju, čulnih halucinacija, i poremećaja afektivnog života. Pod psihozama se podrazumevaju izmeću ostalih šizofrenija, šizoafektivni poremećaj, paranoidni poremećaj, bipolarni afektivni poremećaj, te neke vrste depresivnih poremećaja.

Iskustva u praksi su pokazala da su osobe nakon hospitalizacije prepuštene same sebi i svojim porodicama i da koriste samo medikamentoznu terapiju. Savremeni trendovi psihijatrije usmeravaju da kompletno lečenje podrazumeva kompleksan pristup što podrazumeva socijalnu rehabilitaciju i adaptaciju (dr sci med Boris Golubović, brošura „Mentalno zdravlje“, NSHC, 2009).

Naša iskustva sa projekta Centra za pomoć i podršku osobama sa mentalnim poteškoćama, govore u prilog poboljšanja kognitivnog statusa i opšteg kvaliteta života ovih ljudi, a samim time i članova njihovih porodica.