Podizanje svesti Roma i priprema za adekvatno reagovanje kod elementarnih katastrofa u Novom Sadu